Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

 • 2751067216
 • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Απαλλαγή Εγγραφής

Εκτύπωση E-mail

ΔΕΝ εγγράφονται στο Επιμελητήρια υποχρεωτικά:

  1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέλη άλλου Ν.Π.Δ.Δ. (Ιατροί, Δικηγόροι, Φαρμακοποιοί).
  2. Οι πλανόδιοι μικροπωλητές, πλανόδιοι έμποροι (εκτός αν έχουν επιχείρηση με εμπορική δραστηριότητα ή παραγωγική μονάδα με εγκατάσταση).
  3. Οι γεωργοί γενικότερα (μελισσοτρόφοι, χοιροτρόφοι, πτηνοτρόφοι, κτηνοτρόφοι) εκτός αν πωλούν τα προϊόντα της δικής τους παραγωγής, κατόπιν επεξεργασίας ή μεταποίησης με οργανωμένη επιχείρηση (Ε.Π.Ε. και Α.Ε.).
  4. Οι σύνδεσμοι, τα σωματεία, τα ιδρύματα και οι αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφόσον n ιδιότητα αυτή προκύπτει από το καταστατικό τους.
  5. Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, όπως κατονομάζονται στο άρθρο 45 παρ.1 και παρ.2 του 3323/1955. Ειδικά, από τους φυσικοθεραπευτές θα ζητείται η προσκόμιση βεβαίωση εγγραφής τους στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, ή στην Πανελλήνια Ένωση Εργαστηριούχων Φυσικοθεραπευτών,  κατά περίπτωση.
  6. Όσοι παρέχουν κυρίως χειρονακτική εργασία (εργατοτεχνίτες, οικοδόμοι ΧΩΡΙ ΜΠΕΤΑ σοβαντίσματα, επιχρίσματα, τοιχοποιία, ελαιοχρωματισμοί κλπ.)
  7. Οι ξεναγοί, αν προκύπτει ότι έχουν σύμβαση εξηρτημένης εργασίας οποιασδήποτε μορφής.
  8. Οι φαρμακοποιοί και τα φαρμακεία με οποιαδήποτε μορφή και αν λειτουργούν.
  9. Οι υπαγόμενοι σε κάποιο άλλο Επιμελητήριο δικαιωματικά εκ του νόμου (Οικονομικό, Ναυτικό Ξενοδοχειακό, Γεωτεχνικό, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κ.λ.π.), καθώς και τα αντικείμενα των αντίστοιχων καθ' ύλη δραστηριοτήτων.
  10. Οι συντάκτες, οι εκδότες, οι διευθυντές εφημερίδων και περιοδικών.
  11. Οι εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ.
  12. Σημειώνεται, τέλος, ότι τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια εγγράφονται υποχρεωτικά στα εμπορικά ή επαγγελματικά επιμελητήρια και κατά τη συνήθη πρακτική εγγράφονται κυρίως στα επαγγελματικά Επιμελητήρια.
  13. Οι οικοδιδάσκαλοι.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΞ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
Εισόδημα και κτήση αυτού (άρθρο 45)

1. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων υπό την προϋπόθεση ότι δεν ασκούν οργανωμένη επιχείρηση με σκοπό το κέρδος , είναι οι α­μοιβές από την άσκηση του ελευθερίου επαγγέλματος του ιατρού, οδο­ντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, αμίσθου υποθηκοφύλακα, δι-επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιο­γράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δα-καλλιτέχνη, γλύπτη ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ύ, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογρά­φου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή - προγραμ­ματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου και εμπειρογνώμονα.
2. Στο εισόδημα τούτο περιλαμβάνεται και κάθε αμοιβή που κατα­βάλλεται:
α) Σε εμπειρογνώμονες, διαιτητές, εκκαθαριστές γενικά, ελε­γκτές ανων. εταιριών, εκτελεστές διαθηκών, εκτελεστές κληρονομιών και κηδεμόνες σχολάζουσας κληρονομιάς.
β) Σε συγγραφείς και μουσουργούς από συγγραφικά δικαιώματα.
γ) Σε αντιπροσώπους επαγγελματικών οργανώσεων και ιδιώτες για τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους Επιτροπές ή Συμβούλια που λειτουρ­γούν στο Δημόσιο, στα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, Ιδρύματα, Συνεταιρισμούς.

Δικαιολογητικά για την έκδοση Βεβαίωσης Απαλλαγής Εγγραφής:

 • Έντυπο Μ2 - Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου (Συμπληρωμένο).
  Κατεβάστε το έντυπο "Μ2 - Δήλωση Έναρξης" κάνοντας κλικ εδώ: Κατάλογος εντύπων Γ.Γ.Π.Σ.
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Αντίγραφο διαβατηρίου για Αλλοδαπούς κατοίκους χωρών μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Αντίγραφα διαβατηρίου και άδειας διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας για Αλλοδαπούς κατοίκους χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Αντίγραφο Μισθωτηρίου ή άλλου δικαιολογητικού ύπαρξης επαγγελματικής εγκατάστασης.

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Επιχειρήσεων

Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism