Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

 • 2751067216
 • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

 • Αρχική
 • Εγγραφή εταιρείας στο εξαγωγικό μητρώο

Εγγραφή εταιρείας στο εξαγωγικό μητρώο

Εκτύπωση E-mail

Προϋποθέσεις για την εγγραφή εξαγωγικής επιχείρησης στο ειδικό μητρώο εξαγωγέων που τηρείται στο Επιμελητήριο Αργολίδας.

 1. Η επιχείρηση πρέπει να έχει ήδη γίνει μέλος του Επιμελητηρίου.
 2. Η καταχώρηση της επωνυμίας στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων γίνεται με πράξη του Προέδρου του Επιμελητηρίου ή με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου σε ειδικές περιπτώσεις, μετά από προηγούμενη διαπίστωση, ότι ο εξαγωγέας έχει την απαιτούμενη για τη διενέργεια εξαγωγικού εμπορίου εμπορική εγκατάσταση και οργάνωση. 

Απαιτούμενα για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Εξαγωγέων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (Ν . 2778/99 και Ν.936/79)

  1. Αίτηση: Η αίτηση συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο εκτός από τη δεύτερη σελίδα, η οποία συμπληρώνεται από το Επιμελητήριο.
   Στις Α.Ε. να αναφέρεται ο αριθμός του ΦΕΚ δημοσίευσης του τελευταίου Δ.Σ. της εταιρίας.
  2. Παράβολο Δημοσίου Ταμείου 15 € (Απόφ. Υπ. Εμπορίου Ε4/2438/28.4.88).
  3. Συστατική Επιστολή Τράπεζας, σχετικά με την επιχείρηση και με τα εκπροσωπούντα σε αυτή άτομα (οικονομική κατάσταση, φερεγγυότητα κ.λπ.).
  4. Έντυπο με τα στοιχεία των εκπροσώπων
  5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας για τους Έλληνες ή διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς.
  6. Επίσης στις Α .Ε. να προσκομίζεται το ΦΕΚ ή το πρακτικό του τελευταίου Δ.Σ. της εταιρείας και στις Ε.Π.Ε. το ΦΕΚ με τον ή τους διαχειριστές.
  7. Υπεύθυνη Δήλωση για αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού Μητρώου. Σημειώνεται ότι τόσο η ανωτέρω δήλωση, όσο και η φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου απαιτούνται:
   • Στις ατομικές επιχειρήσεις για το φυσικό πρόσωπο.
   • Στις Ο.Ε και Ε.Ε για όλους τους ομόρρυθμους εταίρους και για την εταιρεία.
   • Στις Ε.Π.Ε. για το διαχειριστή και για την εταιρεία.
   • Στις Α.Ε. για τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τους Διευθύνοντες Συμβούλους και για τους τυχόν αναπληρωτές τους. Επίσης στις Α.Ε. να προσκομίζεται το ΦΕΚ ή το πρακτικό του τελευταίου Δ.Σ. της εταιρείας και στις Ε.Π.Ε. το ΦΕΚ με τον ή τους διαχειριστές (σε φωτοτυπία).
  8. Για την έκδοση του προσωρινού πιστοποιητικού απαιτείται και αντίγραφο της πίστωσης ή του τιμολογίου εξαγωγής.
  9. Υπενθυμίζεται ότι το προσωρινό πιστοποιητικό δίνεται για μία μόνη φορά, έχει ισχύ 30 ημερών και καλύπτει εξαγωγές αξίας μέχρι 50.000€ και αφορά εξαγωγές σε μία χώρα.
  10. Παρακαλούμε επίσης να αναγράφεται πάντοτε και τον αριθμό Φορολογικού σας Μητρώου .


Σχετικά έγγραφα/αιτήσεις

docΑίτησεις Εγγραφής Επιχείρησης στο Εξαγωγικό Μητρώο (3 σελίδες)
pdfΑίτησεις Εγγραφής Επιχείρησης στο Εξαγωγικό Μητρώο (3 σελίδες)


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism