Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια βασικών Α' υλών

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει 1ο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο 3ετούς διάρκειας, για την προμήθεια βασικών Α' υλών (δοχεία συσσωρευτών), για την κατασκευή συσσωρευτών 12VX140AH, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος κατασκευής συσσωρευτών ετών 2017-2019, από το 303 ΠΕΒ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προυπολογισμού: έξι χιλιάδων διακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (6.286,68 €), ανευ Φ.Π.Α.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 27 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00

Αποσφράγιση των προσφορών η 02 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30

Έναρξη υποβολής προσφορών η 20 Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00

 

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism