Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με τίτλο: "Προμήθεια 104 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών διαφόρων τύπων"

Συνολικός προυπολογισμός προμήθειας πλέον Φ.Π.Α.: 140.900,00 €

Χρόνος παράδοσης: Το αργότερο τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: από την επομένη της ανάρτησης της διακήρυξης στην διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 20/11/2017, ώρα 14:00

Ημερομηνία αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών: 24/11/2017, ώρα 10:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η κατ' είδος πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει μόνο τιμής και τεχνικής καταλληλότητας.

 

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism