Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει Β' Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό για την παροχή "Υπηρεσιών πλύσης ακάθαρτου ιμαρισμού", για τις ανάγκες των Μονάδων Υγείας-Π.Ε.Δ.Υ. και των Κέντρων Υγεάις-Π.Ε.Δ.Υ., σε εφαρμογή του ΠΠΥΥ 2015, συνολικού προυπολογισμού πενήντα εφτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και ενενήντα εφτά λεπτά (57.976,97 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για τρεις (3) επιπλέον μήνες.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 19/10/2017 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών:Τετάρτη 18/10/2017 στις 14:00 μ.μ.

 

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism