Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια και εγκατάσταση Μακροσκοπικής Τράπεζας επεξεργασίας ιστοπαθολογικών παρασκευασμάτων

Το Γ.Ν.Ν.Π. «Άγιος Παντελεήμων»-Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα» προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό (Αρ. Διακ. 22/2017), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για τη προμήθεια και εγκατάσταση Μακροσκοπικής Τράπεζας επεξεργασίας ιστοπαθολογικών παρασκευασμάτων με καθολικό απαγωγό αναθυμιάσεων του Παθολογοανατομικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου, προυπολογισθείσας δαπάνης 31.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στις 20 Νοεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

 

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism