Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διενέργεια Διαγωνισμών για παροχή υπηρεσιών

Το 98 ΤΑΓΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ (98 ΤΜΧΕΘ) διενεργεί τους ακόλουθους συνοπτικούς διαγωνισμούς:

Αντικείμενο Διαγωνισμού: παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Ηλεκτρικού Δικτύου και Μεταφορά Ηλεκτρικού Πίνακα στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ»

Συνολική εκτιμώμενη αξία: Η εκτιμώμενη δαπάνη με Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €).

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού: εκπόνηση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη Ενεργητικής και Παθητικής Πυροπροστασίας στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ»

Συνολική εκτιμώμενη αξία: Η εκτιμώμενη δαπάνη με Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (11.900,00 €)

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού: εκπόνηση μελέτης για την εκτέλεση του έργου «Μελέτη Επισκευής Ηλεκτρικού Δικτύου στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ»

Συνολική εκτιμώμενη αξία: Η εκτιμώμενη δαπάνη με Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €)

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.

Αντικείμενο Διαγωνισμού: παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες Συντήρησης-Επισκευής (Ηλεκτρικού Δικτύου) Οικίσκων στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ»

Συνολική εκτιμώμενη αξία: Η εκτιμώμενη δαπάνη με Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των σαράντα ενός χιλιάδων ευρώ (41.000,00 €)

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.


Κριτήριο Κατακύρωσης θα αποτελέσει η χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης του έργου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών η Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 09:00


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism