Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια στρατιωτικών σκύλων

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) διενεργεί διαγωνισμό με αντικείμενο την προμήθεια στρατιωτικών σκύλων φρούρησης-ανίχνευσης-έρευνας και διάσωσης.

Συνολική Προυπολογισθείσα Δαπάνη: 229.032,26 € (ποσό επιβαρυνόμενο με Φ.Π.Α. 24%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και 284.000,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ποσότητα: 134 Στρατιωτικοί Σκύλοι Φρούρησης - 4 Στρατιωτικοί Σκύλοι Εκρηκτικών Μηχανισμών - Ανίχνευσης Ναρκωτικών Ουσιών - 4 Στρατιωτικοί Σκύλοι Έρευνας και Διάσωσης σε βάθος τριετίας.

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προφορών: 7 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 14 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρεύλεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 21 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή).

 

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism