Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια καθετήρων

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «καθετήρων», συνολικού προυπολογισμού τριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (3.559,44 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με δικαίωμα προαίρεσης τρίμηνης μονομερούς παράτασης έως του ποσού των 889,86 €.

 


Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism