Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ειδών πυρόσβεσης

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) διενεργεί διαδικασία διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου χρονικής διάρκειας 4 ετών για την προμήθεια ειδών πυρόσβεσης (Πυροσβεστικός Αφρός Οχημάτων-Κατασβεστική Σκόνη Οχημάτων).

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 88.000,00 € (ποσό επιβαρυνόμενο με Φ.Π.Α. 24%, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και 109.120,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α., για μια τετραετία

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 18 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 03 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 10 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή)

 

Δείτε περισσότερα για τον Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism