Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για ανάδειξη αναδόχου

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)/Αεροδρόμιο Ελευσίνας διενεργεί ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο, διάρκειας τεσσάρων (4) ετών.

Αντικείμενο διαγωνισμού: Ανάδειξη αναδόχου "Διακίνησης/Μεταφοράς των αεροπορικώς μεταφερομένων υλικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) από την Ελλάδαπρος τις ΗΠΑ, εντός των ΗΠΑ και αντιστρόφως"

Συνολική Προϋπολογισθείσα Δαπάνη: 480.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων των προσβλεπόμενων κρατήσεων και απαλλασσόμενου Φ.Π.Α.

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 2 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 15 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την προσέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 22 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή)

Δείτε περισσότερα για τον διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism