Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ραδιοβολίδων

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) διενεργεί ανοικτή διαδικασί ηλεκτρονικού διαγωνισμού χρονικής διάρκειας 4 ετών για την προμήθεια ραδιοβολίδων με χρήση συστήματος εντοπισμού θέσης μέσων δορυφόρων.

Συνολική Προϋπολογισθείσα ποσότητα 5.200 τεμάχια 

Συνολική Προϋπολογιθείσα δαπάνη: 712.903,23 €

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 05 Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 16 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυανατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 23 Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης του Διαγωνιμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή).

 

Δείτε αναλυτικά για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism