Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Διαγωνισμός για προμήθεια εσωτερικών επενδύσεων χιτωνίου στολής ασκήσεων

Το 2ο ΤΑΓΜΑ ΥΛΙΚΟΥ διακηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια των ειδών, που αναφέρονται στο Παράρτημα Α και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς όρους της παρούσας διακήρυξης στα Παραρτήματα Β και Γ, με έγγραφες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, με δυνατότητα προσαύξησης των προς προμήθεια ειδών κατά 30%, συνολικού προϋπολογισμού 74.300,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών: 30 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

 

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ; ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

6. ΠΡΟΣΘΗΚΗ 1 ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΤΕΥΔ

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

11. ΠΕΔ-Α-00476-1η Έκδοση-Φανέλες και Περισκελίδες Στολών Ασκήσεων Εκστρατείας

 

10._ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_Η__ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ.doc


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism