Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια φαρμακευτικού υλικού

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)/Ελευσίνα διενεργεί ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο "Προμήθεια Φαρμακευτικού Υλικού"

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.771.970,26 €

Είδος σύμβασης-Διάρκεια: Συμφωνία-πλαίσιο 4 ετών

Έναρξη της προμήθεια υποβολής των προσφορών: 09 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 16 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 23 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή), ανά είδος.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism