Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

 • 2751067216
 • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Εξέταση προοπτικών αξιοποίησης της ανενεργού Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου Κορινθίας και μετατροπής της σε Εμπορευματικό Σταθμό Συνδυασμένων Μεταφορών

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα ακολουθήσει δύο (2) Φάσεις υποβολής και αντίστοιχης αξιολόγησης.

Α΄ Φάση:

Υποβολή υποψηφιότητας και Προσχεδίου Εργασίας - Προεπιλογή βέλτιστων προτάσεων (short list).

Προκειμένου για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θα γίνεται κατάθεση των υποψηφιοτήτων είτε μεμονωμένων διαγωνιζομένων είτε ομάδων έργου, με τη συμπλήρωση και αποστολή σχετικής δήλωσης συμμετοχής. Η δήλωση συμμετοχής θα είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου pdf, ενώ η αποστολή της θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να αποστέλλονται οι δηλώσεις συμμετοχής είναι: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Η δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από Προσχέδιο Εργασίας, το οποίο θα περιλαμβάνει:

 • Η γενική αντίληψη του διαγωνιζομένου για το θέμα και τους στόχους της εργασίας, ο προτεινόμενος τρόπος αντιμετώπισης, η δομή και αλληλουχία των βημάτων εκπόνησης.
 • Ενδεικτικό αναλυτικό Πίνακα Περιεχομένων της εργασίας.
 • Συνοπτική παρουσίαση της/των μεθοδολογίας, που προτίθενται να ακολουθήσουν, προκειμένου να ανταποκριθούν στην εκπόνηση της εργασίας.
 • Ενδεικτικό πίνακα δεδομένων και στοιχείων, που απαιτεί η εκπόνηση του θέματος (συμπεριλαμβανομένων και πιθανών συνεντεύξεων με φορείς).
 • Αναφορά στη βιβλιογραφία και πηγές δεδομένων, που οι υποψήφιοι προτίθενται να χρησιμοποιήσουν για τη συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων.
 • Πιθανές μεθοδολογικές λύσεις σε περίπτωση που ορισμένα δεδομένα δεν είναι διαθέσιμα.

Τέλος, η υποβολή υποψηφιοτήτων θα πρέπει να συνοδεύεται και από επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι οι υποψήφιοι είναι είτε εν ενεργεία φοιτητές (π.χ. Βεβαίωση του ΑΕΙ στο οποίο φοιτούν) είτε νέοι απόφοιτοι που έλαβαν το πτυχίο τους όχι παλαιότερα από ένα ακαδ. έτος προ της δημοσίευσης της παρούσας Προκήρυξης (π.χ. αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος).

Ως καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιότητας και Προσχεδίου εργασίας ορίζεται η 30.11.2016 και ώρα 18:00. Υποψηφιότητες που θα παραληφθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα κατάθεσης δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού, όλες οι δηλώσεις συμμετοχής οι οποίες πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια, θα γίνονται αποδεκτές.  Στη συνέχεια, η Επιστημονική Επιτροπή αξιολόγησης του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. θα προβεί στην εξέταση των τυπικών και επιστημονικών περιεχομένων των υποψηφιοτήτων και θα επιλέξει τις βέλτιστες προτάσεις, που θα προαχθούν στη Β’ Φάση του Διαγωνισμού.

Ως καταληκτική ημερομηνία της Α’ Φάσης προεπιλογής βέλτιστων προτάσεων ορίζεται η 10.12.2016.

Οι διαγωνιζόμενοι των οποίων οι προτάσεις θα επιλεγούν ώστε να συνεχίσουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού και να ολοκληρώσουν την εργασία, θα ενημερωθούν σχετικά έως και 12.12.2016.

 

B΄ Φάση: Ολοκλήρωση εργασιών και παράδοσή τους (επιλεγείσες προτάσεις Α’ Φάσης)

Κατά τη Β’ φάση του διαγωνισμού, οι προκριθέντες συμμετέχοντες ή ομάδες συμμετεχόντων θα κληθούν να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Στο παρόν έγγραφο ορίζονται οι προδιαγραφές για την ολοκλήρωσή της (ενότητα 5).

Ως καταληκτική ημερομηνία της τελικής φάσης ορίζεται η 15.03.2017. Κατά την ημερομηνία αυτή, θα πρέπει να έχει κατατεθεί στον Ε.Ε.ΣΥ.Μ. η τελική Εργασία. Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να αποστέλλονται οι δηλώσεις συμμετοχής είναι: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Σημείωση: Οι διοργανωτές του διαγωνισμού δηλώνουν ότι:

 • Θα παράσχουν επιστημονική βοήθεια με βιβλιογραφία και πηγές άντλησης υλικού, όπου αυτό είναι δυνατό, και θα απαντούν σε σχετικά ζητήματα που θα απασχολούν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, ανά στάδιο διενέργειας του.
 • Δεν θα παράσχουν τεχνική βοήθεια για τη διενέργεια της έρευνας και την ολοκλήρωση της Προμελέτης.
 • Κάθε ενδιαφερόμενος ή ομάδα ενδιαφερομένων που θα εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής θα έχει πρόσβαση σε ένα ποσό οδοιπορικών προκειμένου να επισκεφθεί την ΠΑΚ στο Λέχαιο (ένα άτομο ανά πρόταση) και εφόσον επιθυμεί, μία διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο της Κορίνθου. Η δαπάνη διαμονής θα ρυθμιστεί από τους διοργανωτές και δε θα καταβάλλεται ως μέρος των οδοιπορικών.
 1. 1.      Επιτροπή Αξιολόγησης

Το υλικό το οποίο θα κατατεθεί από κάθε συμμετέχοντα (μεμονωμένο ή ως ομάδα) θα αξιολογηθεί και κριθεί από Επιστημονική Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα περιλαμβάνει ειδικό επιστημονικό προσωπικό και εκπροσώπους του κλάδου των μεταφορών.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα απαρτίζεται από τρία (3) μέλη προερχόμενα από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ή/και Ερευνητικά Ιδρύματα τα οποία διαθέτουν Τομέα ή Κατεύθυνση Σπουδών Μεταφορών, με ισάριθμους αναπληρωτές τους, τρία (3) μέλη προερχόμενα από τα Επιμελητήρια, με ισάριθμους αναπληρωτές τους, καθώς και τον Πρόεδρο του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. ή τον αναπληρωτή του, ως συντονιστή και μέλος της ανωτέρω Επιτροπής Αξιολόγησης.

 1. 2.      Άλλες πληροφορίες

 

 • Βραβείο Μεταφορών Δημητρίου Τσαμπούλα Ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

Το πρώτο Βραβείο είναι χρηματικό, ύψους 3.000,00 € και θα παραδοθεί στον πρώτο νικητή ή στη νικήτρια ομάδα διαγωνιζομένων. Επίσης προβλέπονται και δύο έπαινοι, χωρίς χρηματικό περιεχόμενο.

 

 • Τελετή Απονομής

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Α΄ και Β΄ Φάσης του Πανελλήνιου Διαγωνισμού θα γίνει σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθεί εν καιρώ.

 • Ερωτήματα διαγωνιζομένων

Ερωτήματα από τους διαγωνιζόμενους θα γίνονται δεκτά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., μέχρι 15.11.2016. Οι διοργανωτές θα απαντήσουν στα ερωτήματα των διαγωνιζομένων μέχρι τις 20.11.2016, κοινοποιώντας τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σε όλους τους διαγωνιζόμενους. Σε περίπτωση συμμετοχής ομάδων, η κοινοποίηση θα γίνει στον ορισθέντα εκπρόσωπο της κάθε ομάδας.

pdfΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism