Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
  • Ανοιχτός συνοπτικός διαγωνισμός σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης μόνο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ανταλλακτικών (κεντρικός άξονας μετάδοσης μετά διπλών μπιλιοφόρων) για πυροσβεστικά οχήματα αερολιμένων τύπου OSHKOSH ΤΙ 1500 της ΥΠΑ (CPV: 3

Ανοιχτός συνοπτικός διαγωνισμός σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης μόνο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ανταλλακτικών (κεντρικός άξονας μετάδοσης μετά διπλών μπιλιοφόρων) για πυροσβεστικά οχήματα αερολιμένων τύπου OSHKOSH ΤΙ 1500 της ΥΠΑ (CPV: 3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι την Τρίτη 13-12-2016 και ώρα 10:00 ττ.μ., θα διενεργηθεί από σχετική επιτροπή, στα γραφεία της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΠΑ (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, τκ 16604), ανοιχτός συνοπτικός διαγωνισμός σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης μόνο την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ανταλλακτικών (κεντρικός άξονας μετάδοσης μετά διπλών μπιλιοφόρων) για πυροσβεστικά οχήματα αερολιμένων τύπου OSHKOSH ΤΙ 1500 της ΥΠΑ (CPV: 34224200-5).

-    Προϋπολογισμός: Δεκαοκτώ γιλιάδεο οκτακόσια σαράντα οκτώ Ευοώ (18.848.000

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%) και νομίμων κρατήσεων,

Η δαπάνη επιβαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων οικονομικού έτους 2016 ΚΑΕ 1321, του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, ειδικού φορέα 39/120 (ΥΠΑ).

-    Όροι πληρωμής: Επί πιστώσει. Πληρωμή κατόπιν έκδοσης Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής και βάσει των διατάξεων και διαδικασιών που προβλέπονται από τους ισχύοντες δημοσιονομικούς κανονισμούς.

-    Γλώσσα σύνταξης και υποβολής προσφορών: Ελληνική

-    Εγγυήσεις : Δεν απαιτούνται

-    Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, και εφόσον δεν συντρέχει κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού που αναφέρονται στη διακήρυξη, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είναι εγκατεστημένα ή έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ., της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ν. 2513/97-ΦΕΚ Α/139), ή κράτους που έχει συνάψει συμφωνίες με τα κράτη της Ε.Ε.. Θα πρέπει δε απαραιτήτως να πληρούν και να συμμορφώνονται με τους όρους της διακήρυξης και των συνημμένων σε αυτή παραρτημάτων.

-    Το τεύχος της Διακήρυξης με αρ. πρωτ. Δ11/ΣΤ/28187/23745/29-11-2016 διατίθεται μέσα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (ΥΠΑ), στις διευθύνσεις www.ypq.qr ή www.hcaa.gr. στο πεδίο «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ», ενώ αναρτάται και στο διαδίκτυο, στις ιστοσελίδες της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ httpc://diavaeia.aov.gr (ΑΔΑ: 6ΓΖΑ4653ΌΞ-ΕΡΞ) και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. www.eprocurement.qov.gr· (ΑΔΑΜ: 16PROC005472362)

Στην ιστοσελίδα της ΥΠΑ θα δημοσιεύονται και τυχόν ανακοινώσεις που θα αφορούν τη διακήρυξη και το διαγωνισμό, μέχρι και μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για τον λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, παρακαλούνται όπως επισκέπτονται τακτικά την ιστοσελίδα της ΥΠΑ, προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά.

-    Οι σφραγισμένες προσφορές θα κατατεθούν, έναντι πρωτοκόλλου στην Κεντρική Γραμματεία της ΥΠΑ (Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, τκ 16604), έως την Δευτέρα 12-12-2016 και ώρα 14:00.

-    Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στην Κεντρική Υπηρεσία της ΥΠΑ, Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης, Δ/νση Οικονομικού - Εφοδιασμού (Δ 11), Τμήμα Υλικού Συντήρησης & Βασικού Εξοπλισμού (Δ 11/ΣΤ), μέχρι και δύο 2 εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εξετάζονται δε μόνο εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομείναντος χρόνου. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Με Εντολή Υπουργού Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δ/σης Οικονομικού - Εφοδιασμού Σεραφείμ Ζαρκάδας


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism