Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

  • Αρχική
  • Ενημέρωση
  • Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί
  • ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ (ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΣΤΡΑΤΑΡ¬ΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΩΡΟΠΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ (ΜΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΕΚΕΜΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΣΤΡΑΤΑΡ¬ΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΑΓ. ΑΝ

Ανακοινώνεται ότι θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΕΚΕΜΣ, Στρατόπεδο "ΣΑΚΕΤΤΑ Β" στο Βύρωνα (Καρέας), ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βά­σει τιμής, όπως αυτή θα προκύπτει από τη δοθείσα έκπτωση επί του δελτίου τι­μών της Περιφέρειας Αττικής και όπου δεν υπάρχει, τις τιμές της Υπεραγοράς «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ». χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την στελέχωση - λειτουργία του οπωροπωλείου του ΕΚΕΜΣ (με σημεία πώλησης εντός του πρατηρίου τροφίμων και ποτών του ΕΚΕΜΣ, εντός του στρατοπέδου « ΣτΡτΑΡΧΟΥ ΑλΕξΑνΔΡοΥ ΠΑΠΑΓΟΥ» και στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα) και την προμήθεια νωπών φρούτων και λαχανικών και αποφλοιωμένων και μη γεώμηλων των Μονάδων (ανεξαρτήτου δυ- νάμεως) Στρατού Ξηράς που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής και Βοιωτίας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατ­φόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε- ΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.qov.qr του συστή­ματος, ύστερα από κανονική προθεσμία πενήντα επτά (57) ημερών, από 29

Νοε 2016, ημερομηνία αποστολής της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με αριθμό εσωτε­ρικής αναφοράς 2016 - 152932. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, θα δημοσιευθεί την θ2 Δεκ 16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο ΐ0 της ΥΑ π1/2390/2θ13.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλε­κτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 29 Νοε 2016. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφο­ρών στο σύστημα, ορίζεται η 03 0900 Ιαν 2017. Ως καταληκτική ημερομηνία υ­ποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ορίζεται η 25 1500 Ιαν 17, ημέρα Τετάρτη. Με­τά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμ­φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1/2390/16-10-2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Δεν απαιτείται η κατάθεση δείγματος.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τέσσερις (4) ερ­γάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 01 0800 Φεβ 17 από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογι­κό όργανο (επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του δια­γωνισμού [εφεξής: «επιτροπή του διαγωνισμού»]), όπως αναλυτικά περιγράφε­ται στο άρθρο 9 των Γενικών Όρων, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμε­νων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο θα βα­ρύνουν τον/τους αναδειρθέντα/ες αναδόρους, στον/ους οποίο/ους θα κα­τακυρωθεί ο διαγωνισμός και θα καταβληθούν από αυτούς πριν από την υπογραφή των σρετικών συμβάσεων.

Εφόσον ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, συμπληρω­ματικές πληροφορίες σρετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, ισρύουν τα καθο­ριζόμενα στο Ν. 44ΐ2/2016.

Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής που παρέρεται από το διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήμα­τα παρορής πληροφοριών, υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύ­στημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σρετικά διαπιστευτήρια που τους έρουν ρορηγηθεί (όνομα ρρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήμα­τα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρρή. Η Αναθέτουσα Αρρή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έρουν υποβληθεί με τρόπο άλλο από τον ως άνω προδιαγεγραμμένο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήπο­τε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σρετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα Παραρτήματα «Α» έως και «Γ» της παρούσας διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέ­ρος αυτής.

Από τη Δνση του ΕΚΕΜΣ

Σρης (ΕΜ) Όθων Παπαδόπουλος


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism