Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για εκτέλεση εργασιών

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση εργασιών "Αναδιομόρφωση των χώρων του βιοπαθολογικού εργαστηρίου και του τμήματος αιμοδοσίας".

Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 11.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων, απρόβλεπτων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία και ωρα υποβολής προσφορών: 15 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16 Απριλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

 

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism