Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) οχημάτων

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού διενεργεί ανοιχτό, ηλεκτρονικό, μειοδοτικό διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο τη χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing) δέκα οχημάτων πολιτικού τύπου χρονικής διάρκειας πέντε ετών, με δικαίωμα εξαγοράς τους μετά το τέλος της μίσθωσης.

Εκτιμώμενη αξία: € 193.561,00 άνευ Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης/κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 02.05.2019, ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09.05.2019, ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 15.05.2019, ώρα 09:00 π.μ.

 

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism