Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για συντήρηση συγκροτήματος γραμμικού επιταχυντή και αντικατάστασης λογισμικού διαχείρισης ασθενών

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών "σύμβαση συντήρηση συγκροτήματος γραμμικού επιταχυντή και αντικατάστασης λογισμικού διαχείρισης ασθενών".

Προϋπλογισμός Διακήρυξης: € 260.400,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημεορμηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 02 Μαίου 2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 03 Μαίου 2019, ημέρα Παρασκευή, ώρα 09:00 π.μ.

 

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism