Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια εξοπλισμού

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προκηρύσσει διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάση τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού, με εκτιμώμενη καθαρή αξία € 78.000,00. Η προμήθεια απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 06.05.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10.05.2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism