Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διενεργεί διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την προμήθεια υπολογιστικού εξοπλισμού, με εκτιμώμενη αξία € 80.056,45 χωρίς Φ.Π.Α., συνολική αξία € 99.270,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07.05.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13.05.2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism