Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών "Αμοιβή Υπηρεσιών Τραπεζοκόμων"

Το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών "Αμοιβή Υπηρεσιών Τραπεζοκόμων".

Προϋπολογισμός Διακήρυξης: € 20.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15 Μαΐου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2310381080


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism