Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια και τοποθέτηση ακτινολογικής λυχνίας στο αγγειογράφου του αιμοδυναμικού

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια και τοποθέτηση ακτινολογικής λυχνίας στο αγγειογράφου του αιμοδυναμικού.

Προϋπολογισμός Διακήρυξης: € 55.428,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 16 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17 Μαΐου 2019, ήμερα Παρασκευή και ώρα 09:00

 

Για περισσότερες πληροφορίες: τηλ. 2310381080


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism