Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών τεχνολόγου ακτινολόγου

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών τεχνολόγου ακτινολόγου για το τμήμα απεικονίσεων του 424 Γ.Σ.Ν.Ε..

Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 20.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 27 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Διαγωνισμό: τηλ. 2310381080


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism