Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια φυσικού αερίου

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)/Στρατόπεδο Παπάγου διενεργεί ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια φυσικού αερίου προς κάλυψη αναγκών 251 Γ.Ν.Α.

Συνολική προϋπολογισθείσα αξία: € 1.770.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων πλέον Φ.Π.Α.

Διάρκεια σύμβασης: Από 1-1-20 έως 31-12-20

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 5 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 12 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνία και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 19 Ιουλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή).

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism