Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

3 Διαγωνισμοί από 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί 3 συνοπτικούς διαγωνισμούς για:

Προμήθεια «Διατάξεις Μετάγγισης Αίματος»
Προϋπολογισμός Διακήρυξης: € 35.610,68, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 22 Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 23 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Προμήθεια «Υλικών και Εξοπλισμού Πληροφορικής»
Προϋπολογισμός Διακήρυξης: € 16.317,41, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 24 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Παροχή Υπηρεσιών «Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών και μικτών επικίνδυνων αποβλήτων
Προϋπολογισμός Διακήρυξης: € 157.976,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 10 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 07:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 06 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής έντυπων προσφορών: 12 Αυγούστου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 13 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism