Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για παροχή υπηρεσιών "σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας νερού"

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη για την παροχή υπηρεσιών "σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας νερού"

Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 15.370,74, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 23 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 24 Ιουλίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 2310381080


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism