Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών συγκροτημάτων και περιφερειακών συσκευών εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια "ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ", με εκτιμώμενη αξία €262.000,65 χωρίς Φ.Π.Α., συνολική αξία € 324.880,80 με Φ.Π.Α.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 16/09/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 20/09/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism