Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Έξι Διαγωνισμοί από το 424 ΓΣΝΕ

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί έξι συνοπτικούς διαγωνισμούς με αντικείμενα:
Προμήθεια «Υλικά ακτινοδιαγνωστικής»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 74.400,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση χαμηλότερης τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 09 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.
Προμήθεια «Νοσοκομειακά είδη από χαρτί»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 71.600,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση χαμηλότερης τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 06 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 09 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310381080.
Προμήθεια «Συλλέκτες & σάκοι συλλογής, παροχέτευσης & εξοπλισμοί»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 71.055,29, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση χαμηλότερης τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 10 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310381080.
Προμήθεια «Συστήματα παρακολούθησης κλινικής ΩΡΛ»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 73.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση χαμηλότερης τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 10 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310381080.
Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή Υπηρεσιών Τραπεζοκόμων»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 20.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση χαμηλότερης τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 09 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 10 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310381080.
Παροχή Υπηρεσιών «Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης μηχανημάτων της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού»
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 37.200,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση χαμηλότερης τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 10 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 11 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310381080.
 

Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism