Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμοί για παροχή υπηρεσιών προσωπικού καθαριότητας και τραπεζοκομίας

Η Στρατιωτική Σχολή Αξκων Σωμάτων διενεργεί δυο συνοπτικούς διαγωνισμούς με αντικείμενα:

Ανάδειξη Μειοδότη-Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών προσωπικού καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΣΣΑΣ με μέσα και υλικά του εργολάβο
Προϋπολογισμός Διακήρυξης: € 74.400,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.

Ανάδειξη Μειοδότη-Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών προσωπικού τραπεζοκομίας-μαγείρων στα μαγειρεία-εστιατόρια της Σχολής
Προϋπολογισμός Διακήρυξης: € 74.400,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με κριτήριο αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ.
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ.
Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism