Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμοί από το 424 ΓΣΝΕ

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί 3 συνοπτικούς διαγωνισμούς με αντικείμενα:

Προμήθεια δυο κερατοδιαθλασίμετρων για το Οφθαλμολογικό Τμήμα
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 20.162,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση χαμηλότερης τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 09 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310381080.

Προμήθεια ψηφιακού έγχρωμου υπερηχοτομνογράφου για το Ρευματολογικό Τμήμα
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 16.058,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση χαμηλότερης τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 09 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310381080.

Ανάδειξη μειοδότη-αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων
Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 74.400,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.
Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση χαμηλότερης τιμής.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 08 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00
Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 09 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310381080.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism