Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια χειρουργικής τράπεζας βαριατρικής

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια χειρουργικής τράπεζας βαριατρικής.

Προϋπολογισμός Διακήρυξης: € 74.028, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 16 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310381080.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism