Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια υγρού οξυγόνου για ιατρική χρήση

Το Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρού οξυγόνου για ιατρική χρήση, καθώς και την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης.

Πιθανή ποσότητα 122.000 m3 για κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου περίπου για ένα έτος.

Ανώτατης προϋπολογισθείσας δαπάνης € 59.677,42 προ Φ.Π.Α. ή € 74.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου.

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 13:00.

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism