Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Αναγγελία πρόθεσης πρόσκλησης σε Διεθνή Διαγωνιστική Διαδικασία

Διαβιβάζεται, συνημμένως, από αρμόδια Διεύθυνση Προμηθειών και Συμβάσεων NATO AGS FORCE (NAGSF), J8 Finance-Acquisition, αναγγελία έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε διεθνή διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια επιχειρησιακών οχημάτων για κάλυψη αναγκών NATO NAGSF (Sigonell, Ιταλία).

Διαγωνιστική διαδικασία προβλέπει μειοδοσία βάσει οικονομικότερης τιμής σε συνάρτηση με εκπλήρωση τεχνικών κριτηρίων και παραμέτρων, καθώς και τη σύναψη σύμβασης.

Ύψος προμήθειας ανέρχεται σε € 600.000,00.

Υποβολή μερικής προσφοράς δεν είναι αποδεκτή, ήτοι εταιρεία απορρίπτεται από συνέχιση διαγωνιστικής διαδικασίας.

Προθεσμία υποβολής ενδιαφέροντος υποψηφιοτήτων από υποψήφιες εταιρείες πριν από την 15η Ιανουαρίου 2020.

 

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism