Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμό για γενική επισκευή (Overhaul) [...]

Η Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ)/Αεροδρόμιο Ελευσίνας διενεργεί ανοικτή διαδικασία ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αντικείμενο την Γενική Επισκεύη (Overhaul) NSN 6615144401742, P/N 6784063400M, AUTOPILOT HYDRAULIC UNIT, Ε/Π SUPER PUMA

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη: € 360.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων

Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (δηλαδή η χαμηλότερη τιμή) 

Έναρξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 21 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 07:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών: 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: 4 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

Δείτε περισσότερα για το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism