Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία της πράξης με τίτλο "ενεργειακή αναβάθμιση του 424 Γ.Σ.Ν.Ε."

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση και λειτουργία της πράξης με τίτλο "ενεργειακή αναβάθμιση του 424 Γ.Σ.Ν.Ε.", με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: € 2.965.376,62, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/03/2020, ώρα 13:00 μ.μ.

 

Δείτε αναλυτικά το Διαγωνισμό εδώ.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism