Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια ψηφιακού οδοντιατρικού πανοραμικού μηχανήματος

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ψηφιακού οδοντιατρικού πανοραμικού μηχανήματος.

Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 35.340,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 4 Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 5 Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310381080.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism