Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Διαγωνισμός για προμήθεια υλικών και παροχής οδοντοτεχνικών εργασιών του Οδοντιατρείου Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΟΦΘ)

Το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υλικών και παροχής οδοντοτεχνικών εργασιών του Οδοντιατρείου Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΟΦΘ)

Προϋπολογισμός διακήρυξης: € 60.000,00, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 3 Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών: 6 Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2310381080.


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism