Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 15/21 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Υποστήριξης Στρατού/∆ιεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια δοκιμαστηρίου κινητήρων ισχύος 600 ΗΡ OSHKOSH για κάλυψη αναγκών του 303 ΠΕΒ», με την ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.3978/2011, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Αριθμός προκήρυξης: 15/21 και Αριθμός διακήρυξης: 15.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 29 Μαρ 21, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ, στη Γραμματεία της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) Τηλ.επικοινωνίας (+30) 210 348 3228, ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού (Ε∆∆)της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7].

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism