Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ µε αριθµό 04/2021

To ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ προκηρύσσει τη διεξαγωγή διαπραγµάτευσης µε κάθε ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά µε βάση την τιµή (ήτοι τη χαµηλότερη τιµή), για την προµήθεια Συστηµάτων ΗΝ Επιτήρησης στο πλαίσιο αντιµετώπισης των Μεταναστευτικών ροών, έναντι προϋπολογιζόµενης αξίας 64.900,61 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένων κρατήσεων, άνευ ΦΠΑ).

Κριτήριο Κατακύρωσης: Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, βάσει της τιµής. 

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism