Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Ανακοίνωση Ηλεκτρονικού, Ανοικτού , Δημόσιου Διαγωνισμού

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει  ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για την προμήθεια υφασμάτων για την κάλυψη αναγκών του προγράμματος παραγωγής του 700 ΣΕ και εξερχόμενων παραγωγικών σχολών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους:τετρακοσίων δέκα χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ (410.900,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Αριθμός Διαγωνισμού: 12/21 και αριθμός διακήρυξης: 12.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Έναρξη υποβολής προσφορών η 17 Φεβ 21, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 22 Μαρ 21,ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Δείτε περισσότερα εδώ

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism