Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη Σύμβασης για την προμήθεια ελαφρών σκαφών μηχανικού για την εκτέλεση της ειδικής αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων Δυνάμεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης προς κάλυψη κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, εξαιτίας της αδήριτης και επείγουσας ανάγκης ανάσχεσης των αυξημένων μεταναστευτικών - προσφυγικών ροών, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: τετρακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων ευρώ (423.000,00 €), χωρίς ΦΠΑ.

Αριθμός Διαγωνισμού: 09/21 και αριθμός διακήρυξης: 09.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.


Έναρξη υποβολής προσφορών η 16 Φεβ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 22 Μαρ 21,ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Δείτε περισσότερα εδώ

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism