Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Υποστήριξης Στρατού/∆ιεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια περισκοπίων νυχτερινής οδήγησης Α/Κ οβιδοβόλων Μ109», με την ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.3978/2011, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα (άρθρο 66 του Ν.3978/2011).
Αριθμός προκήρυξης: 22/21 και Αριθμός διακήρυξης: 22.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 30 Μαρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ, στη Γραμματεία της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) Τηλ.επικοινωνίας (+30) 210 348 3228, ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού (Ε∆∆)της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7]. 

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism