Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Ανακοίνωση ∆ιακήρυξης του Υπ ́ Αρίθμ. 17/21, Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, ∆ημόσιου ∆ιαγωνισμού

Η ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας τηλεπικοινωνιακού και λοιπού εξοπλισμού, συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για την εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων ΣΞ, στο πλαίσιο συνδρομής των Ενόπλων ∆υνάμεων στην διαχείριση της προσφυγικής κρίσης για την αντιμετώπιση της διαρκώς αυξανόμενης μεταναστευτικής / προσφυγικής ροής, κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής.

Έναρξη υποβολής προσφορών η 26 Φεβ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 29 Μαρ 21,ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism