Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα)»

Το  424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ προκηρύσσει σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4412/2016, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό με ενσφράγιστες
προσφορές, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα)», CPV: 33621400-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων
εβδομήντα πέντε ευρώ (63.375,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι 26 Μαρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ ανυπερθέτως.

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται στους δικαιούχους. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080. Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310381810, Ανχης (ΥΦ) Αντωνίου Κωνσταντίνος, Τχης (ΥΦ) Μπερμπέρογλου Ελευθέριος. Ο διαγωνισμός διενεργείται σε χώρο εντός του Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.

Βρείτε τη συνοδευτική φόρμα εδώ

Δείτε περισσότερα  εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism