Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (ενέσιμα διαλύματα)»

Το  424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ προκηρύσσει σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4412/2016, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την «προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (ενέσιμα διαλύματα)», CPV: 33692500-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δεκαεπτά ευρώ (63.317,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι 26 Μαρ 21, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00μμ ανυπερθέτως.

Βρείτε τη συνοδευτική φόρμα εδώ

Δείτε περισσότερα εδώ

 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism