Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (φάρμακα για το αίμα, τα αιμοποιητικά όργανα)»

Το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ προκηρρύσει σε εκτέλεση του (γ) σχετικού και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 117 του ν.4412/2016, Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό με ενσφράγιστες
προσφορές, για την «προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους (φάρμακα για το αίμα, τα αιμοποιητικά όργανα)», CPV: 33621000-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα τριών χιλιάδων εκατόν
εξήντα οκτώ ευρώ (63.168,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών μέχρι 23 Μαρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00μμ ανυπερθέτως. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται στους δικαιούχους.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Βρείτε τη συνοδευτική φόρμα εδώ. 


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism