Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Υποστήριξης Στρατού/∆ιεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «προμήθεια φορητών συστημάτων δορυφορικών επικοινωνιών», θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με τις προβλέψεις των Άρθρων 101 και 66 του ν.3978/11.

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι στις 12 Απρ 21, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ, στη Γραμματεία της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ (οδός Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ) Τηλ. επικοινωνίας (+30) 210 348 3228, ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας [Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού (Ε∆∆)της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7].

Η αποσφράγιση των φακέλων, που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά θα διενεργηθεί στις 13 Απρ 21, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισμού (Ε∆∆) της ΑΣ∆ΥΣ/∆ΠΜ/7 [Τηλ.(+30) 210 348 3161, η οποία συγκροτείται βάση της Φ.600.15/102/85672/Σ.2827/19 Οκτ 07/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/∆ΥΠΟΣΤΗ/2/1.

Δείτε περισσότερα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism