Η σελίδα του Επιμελητηρίου στο Facebook

  • 2751067216
  • από 8:00πμ έως 3:00μμ

επιμελητηριο αργολιδας λογοτυπο

Επιμελητηριο Αργολιδας Ολα οσα ονειρευεσαι σε ενα τοπο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (ιατρικά βοηθήματα)»

Το 424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΕΩΣ Συνοπτικό ∆ιαγωνισμό με ενσφράγιστες προσφορές, για την «προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (ιατρικά βοηθήματα)», CPV: 33196000-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών 12 Απριλίου 21, ημέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00πμ ανυπερθέτως. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται στους δικαιούχους. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080.Πληροφορίες όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές, στα τηλέφωνα 2310382339 Ανχης(∆Υ) Σαραφίδης Ηλίας. Ο διαγωνισμός διενεργείται σε χώρο εντός του Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.

Επισημαίνεται ότι, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, καθίσταται υποχρεωτική η εκ των προτέρων υποβολή, από όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, των αποδεικτικών μέσων του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, για τον έλεγχο της μη συνδρομής των υποχρεωτικών λόγων αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ.1 και παρ. 2 του ν.4412/2016, καθώς και της πλήρωσης των κριτηρίων επιλογής (άρθρο 9ο παρ.1, Παράρτημα «Β»της παρούσας διακήρυξης).

Δείτε περισσότερα εδώ

Βρείτε τη συνοδευτική φόρμα εδώ


Επιμελητήριο Αργολίδας © 2016 | Κατασκευή Ιστοσελίδων Kinisis Web & Tourism